Lưu ý về trách nhiệm của chủ xe khi chuyển quyền sở hữu xe từ ngày 15/8/2023

Lưu ý về trách nhiệm của chủ xe khi chuyển quyền sở hữu xe từ ngày 15/8/2023. Chủ xe khi chuyển quyền sở hữu xe cho người khác sẽ phải thu hồi lại biển số xe và đăng ký xe. Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm của xe đó.

Theo Thông tư 24 của Bộ Công an, quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, từ ngày 15/8, khi chủ xe bán xe, tặng cho, thừa kế,… thì phải giữ lại đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Từ 15.8, khi bán xe thì chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký xe, biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Biển số này được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe mới.

Theo Tiến sĩ. Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, quy định này đã làm rất rõ trách nhiệm của chủ xe cơ giới trong việc chuyển quyền sở hữu xe cho người khác.

"Hiện nay có quy định về đăng ký xe theo mã số định danh cá nhân của chủ xe. Cho nên những biển số xe, đăng ký xe đã đăng ký trước đây khi chuyển quyền sở hữu xe, định đoạt cho người khác phải thu hồi lại biển số xe, đăng ký xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. 

Trong trường hợp, khi chúng ta định đoạt xe rồi, bán, đổi, tặng, cho, thừa kế, góp vốn cho người khác nhưng chúng ta không thu hồi lại biển số xe, cũng như đăng ký xe nộp lại cho cơ quan chức năng thì các tổ chức, cá nhân sử dụng xe đó, với biển số đó, với đăng ký đó mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại tới tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì chủ xe này phải chịu trách nhiệm trước pháp luậ", Luật sư Đặng Văn Cường phân tích. 

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.

Cũng theo quy định tại Thông tư 24 của Bộ Công an, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Ngoài ra, chủ xe phải chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký xe, thực hiện các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công, cung cấp, kê khai trung thực đầy đủ, chính xác thông tin quy định về đăng ký xe.

Chủ xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ xe. 

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc công an cấp xã (không phụ thuộc nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi./.

(Nguồn: vovgiaothong.vn)